Uitnodiging Toneelgezelschap “Spul”

 It erfskip fan omke Gerben

In blijspul yn trije bedriuwen,

Word gespeeld op 16 en 23 februari 2013 in de Bokkesprong door toneelgezelschap “Spul”. voorverkoop kaarten á €5,00 op di. 12 febr. van 19.00-20.00 uur in de Bokkesprong. overige informatie zie toneelgezelschap ‘Spul”.

YNHALD:

It wiere aard fan in mins komt pas echt boppe as it giet om erfenissen. Emoasjes kinne heech oprinne. Net om it fertriet om it ferlies fan de dierbere mar om it ferpatten fan de neilittenskip. Hoefolle famyljes binne der al net út inoar fallen troch rûzjes oer erfenissen? Joute Turkstra hoecht dêr net bang foar te wêzen as hy erft fan omke Gerben. Hy is nammentlik de ienichste erfgenamt. Omke Gerben wie nammentlik net troud en hie gjin bern. Joute hoecht neat te dielen, alles is foar him. Ien besite oan de notaris en alles is regele, tinkt er. Mar sa ienfâldich is it net. De notaris hat in grutte ferrassing foar Joute. De eksintrike omke Gerben hat ien betingst oangeande de erfenis. Dit wurdt in dreech beslút foar Joute. It jild is oantreklik mar sit earne oan fêst wêr’t Joute net op sit te wachtsjen.

Persoanen:

Joute Turkstra…………………………………………Jelte de Jong

Jilke Holtrop…………………………………………… Jan Hof

Tsjikke de Vries……………………………………….Tamarah de Vries

Frouk Nijboer…………………………………………..Gea de Vries

Bonne Teakema……………………………………….Harm Wierda

Leny Bloemlust………………………………………..Mindy de Vries

**********

REZJY………………………………………………..ANNEKE DURKSTRA

YNSTEKSTER…………………………………….JANNY HEIDA

GRIME………………………………………………NETTY DURKSTRA

KAPSTER…………………………………………..GRETHA  ZWOLLE

 WY WINSKJE JIMME IN NOFLIKE JUN TA MEI ……