Auteursarchief: Cobie Aandewiel

Bestuursvergadering 7 januari 2015

Iedereen de beste wensen voor 2015, en dat we met elkaar een mooi resultaat gaan bereiken met de verbouwing van het Dorpshuis.
We hebben van 2 nieuwe subsidiegevers bericht ontvangen, dat ze bijdragen aan de verbouwing, om te beginnen van het Oranjefonds en van P.W.Janssen’s Friesche Stichting. Deze laatste subsidieverstrekker heeft meer dan het gevraagde bedrag toegezegd, waarvoor een bedankbrief onderweg is.
logo oranjefonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, De Lotto, en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting beschermpaar ven het Oranje Fonds.
Het Oranjefonds heeft wel een voorwaarde gesteld: de verbouwing moet voor november gereed zijn. Dus er moet gang gemaakt worden.

Tijdens de vergadering is besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar te vervroegen naar 18 maart, omdat we verwachte, dat de verbouwing half april gaat starten. De officiële uitnodiging volgt, maar noteer de datum maar vast in de agenda.
Het afgelopen jaar zijn we niet toegekomen aan het verwelkomen van nieuwe bewoners, dit willen we de komende periode gaan oppakken. Als u nieuwe buren hebt, die nog nooit van Plaatselijk Belang gehoord hebben, wilt u dat dan melden bij: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
Dan kan een afvaardiging van het bestuur er alsnog even langs gaan, vast bedankt voor de moeite.

 

herstraten deel Hogeveensweg

Onze wijkmanager Marc Jense heeft een bericht doorgegeven, dat een deel van de Hogeveensweg, na de kruising ds. Veenweg opnieuw bestraat gaat worden. in eerste instantie zou er alleen herstelwerkzaamheden plaatsvinden, maar bij inspectie van het wegdek is men tot de conclusie gekomen, dat het hele vak opnieuw bestraat moet worden.

PB vergadering 5 november

Gisteravond hebben we vergaderd.
Naar aanleiding van het persbericht over de officiële toekenning van de gemeente subsidie heeft Dirk Tuithof contact gehad met Friesbouw, wanneer de nieuwbouw kan starten. De beheercommissie geeft aan, dat week 14 een handige week is, omdat dan de meeste activiteiten op een lager pitje staan.
Klaas Heida gaat de bouwcommissie nieuw leven in blazen, na een vervolgafspraak bij Friesbouw kan de planning voor de verbouwing opgezet gaan worden.
Spannend allemaal. Tot nu toe hebben we 1 afwijzing voor een subsidie ontvangen, maar dit is geen groot bedrag, dus geen belemmering voor de verbouwing.
Ook is de wijkkrachtscan besproken. 2 Weken geleden hebben Elise en Siete Roffel, Janny Postma, Sietse deJong en ik gesproken met Hugo Bos van Caleidoscoop. In heel Heerenveen wordt er gekeken naar wat er speelt in de verschillende wijken en dorpen. Aan de hand van wat er bij de gemeente bekend is over het dorp worden deze gegevens met een aantal mensen uit het dorp besproken en aangevuld. Er is gekozen voor leden van de beheercommissie, Floralia en het bestuur PB. Uit de gevens van de gemeente komt vooral naar voren, dat Bontebok een sterk sociaal dorp is, waar de jeugd het goed doet, bijna alle jongeren komen met een startkwalificatie ( diploma op niveau 2 of hoger) van school. Leuk zo’n positief verhaal.
Op de volgende vergadering komt Antje Ruiter, zij wordt de Meitinker voor ons dorp, en gaat uitleg geven over wat de Meitinker gaat doen. Hierbij zal de beheercommissie ook aanwezig zijn. Daarna gaan we met elkaar de verbouwing voorbereiden.

veel aanmeldingen voor de Bontebokapp

Zojuist is de Bontebokapp de lucht ingegaan.Dat was wel even schrikken. Nog nooit zoveel emails op dit adres in 1 keer ontvangen.
Ook na het in de lucht gaan kunnen mensen aan de app toegevoegd worden.
Mijn voorstel is, om alleen ongure of onveilige situaties te melden, want de groep is aardig groot, voor je het weet gaat de hele dag de app en reageren we niet als het echt nodig is

nieuws van de subsidie vanuit de Provincie

Het heeft even geduurd, maar we hebben de eerste reacties op onze sponsorwerving ten behoeve van de verbouwing van het Dorpshuis binnen.
Na de vraag van het Oranjefonds om een aanvulling, is het daar nog even rustig.
De gemeente gaat tijdens de raadsvergadering van november de eerder toegezegde subsidie afhameren, dan volgt het nieuws in de krant.
De provincie heeft via Titus Sijmonsma laten weten, dat we bijna het bedrag wat we aangevraagd hebben, op 2000,- na, gaan ontvangen.
We gaan nu in overleg met Friesbouw, wanneer zij kunnen starten, en met de Beheercommissie wanneer de verbouwing voor het gebruik van het Dorpshuis het handigste uitkomt.
Mogelijk wordt het project in een aantal fases uitgevoerd. Via de blog houden we jullie in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen

inbraken

Het aantal inbraken in ons dorp is de afgelopen periode schrikbarend toegenomen. Dit geeft een groot gevoel van onveiligheid.
Plaatselijk Belang is van plan een watsapp aan te maken, waarin we opvallende zaken aan elkaar kunnen melden en eventueel via de app actie kunnen ondernemen, zoals bijvoorbeeld met 2 of 3 mensen gaan kijken als er iets verdachts aan de hand is.
Wil je je aanmelden voor deze watsapp, dan heb je een smartfone nodig, stuur dan een berichtje naar : plaatselijkbelangbontebok@gmail.com, met daarin je naam en mobiele telefoonnummer.

bestuursvergadering PB 4 juni

Gisteravond hebben we vergaderd. Als eerste is het projectplan afgerond, we kunnen nu aan de slag met het aanvragen van alle subsidies. Dit houdt in dat we een verzoek indienen bij een aantal organisaties, en dan wachten op het resultaat. dit wachten kan tot meer dan 4 maanden duren, zeker nu de vakantietijd eraan komt. Titus Sijmonsma heeft vooral bij deze laatste stap ons enorm geholpen.
We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Verder is de situatie rond de skatebaan besproken, we hebben Hobbe Holland, jeugdwerker van de gemeente uitgenodigd, maar hij heeft zich afgemeld, met de mededeling, dat er geen budget is om de skatebaan eventueel naar Sfinx te verhuizen. daarop is vanmorgen een reactie gegeven door het bestuur, dat we de skatebaan desnoods zelf gaan verkopen. Wordt vervolgd.
De ALV is geëvalueerd, volgende keer moeten we meer aandacht hebben voor de bezorging van de uitnodigingen. Van leden waar het emailadres bekend is, krijgen de uitnodiging sowieso ook via de mail. Als je dat prettig vindt, geef dan het mailadres door op plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.
De vragen uit het publiek staan in een actiepuntenlijst en komen in de loop van het jaar aan de orde, ook deze zaken komen op de blog te staan.
We hebben een mail ontvangen van Steven Nijsingh om de voortgang van de verkoop van de Dorpsschool te bespreken. Ook daar is een afspraak voor in de maak.
In oktober wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven, om informatie te geven over het verloop rondom subsidie aanvragen en andere zaken. We hebben nog geen datum geprikt , maar houd de blog in de gaten voor meer informatie over deze avond.
Vrijdag gaan we naar een bijeenkomst van de Frije Wiken, kijk ook eens op de site van de Frije Wiken, daar staan veel leuke dingen op, zoals fietstochten en wandeltochten en een evenement de Wiken van de Frije Wiken.

Verslag van de ALV op 7 mei 2014

Verslag ALV 7 mei 2014
Aanwezig 25 personen, politiek is goed vertegenwoordigd.
We staan stil bij het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Bontebok.
De wethouder geeft een korte presentatie en verrast PB met een cheque van 1000 Euro.
De financiële verslagen van PB en Beheercommissie worden toegelicht. Daarbij valt op, dat de Beheercommissie een behoorlijk positief resultaat heeft
Hendrik van Riezen meldt zich als reservelid kascommissie PB. Joanneke Haasbroek meldt zich als nieuw lid kascommissie Beheercommissie.
Na de pauze wordt het projectplan “Klaar voor de Toekomst” toegelicht. Er komen diverse reacties en vragen uit de zaal. Het bestuur neemt deze reacties en vragen mee in de vervolg besluitvorming.
In de rondvraag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- alternatieve plek voor de skatebaan
- eigenaar van het terrein van de fabriek
- extra deur voor ruimte achter toneel
- plattegrond van de plannen voor de verbouwing
- erfgrens school / dorpshuis
- de nieuwe plaats voor het beeld van de Bok
- meer nieuws van het bestuur via de Bonteblog
- organiseren van een informatieavond als de verbouwing los gaat
- houden we rekening met sponsoren en bedrijven uit dorp / directe omgeving

Genoeg te doen het komende jaar

reflecterende huisnummerpaaltjes

Op verzoek van verschillende plaatselijk belangen houden we weer een huisnummerpaaltjes actie. Voor de nieuwe dorpen en wijken eerst even een uitleg.

Tijdens de lichtproef in Katlijk enige jaren geleden kwam naar voren dat veel huizen in het buitengebied in het donker vaak slecht te vinden zijn. Het duidelijk zichtbaar hebben van het huisnummer is een verantwoordelijkheid van de bewoner van het huis. Reflecterende huisnummers langs de weg blijken een handig en relatief goedkope oplossing. Zorgdiensten, huisartsen en hulpdiensten geven aan dat zij de reflecterende huisnummers langs de kant van de weg een grote verbetering vinden.

Door verschillende plaatselijk belangen is in samenwerking met de gemeente daarop een actie gestart om het voor bewoners mogelijk te maken een kwalitatief goed huisnummerpaaltje te kopen. Door de gezamenlijke inkoop ontstaat een uniform en herkenbaar beeld langs de weg.

Door de plaatselijk belangen worden de bestellingen verzameld, door de gemeente worden de paaltjes in een keer bij de leverancier besteld voor een zo laag mogelijke prijs. Per plaatselijk belang wordt de bestelling vervolgens met de gemeente afgerekend. De gemeente geeft geen subsidie voor de paaltjes maar regelt slechts de aankoop.

Een huisnummerpaaltje kost € 27,- per stuk. Dat is paaltje inclusief huisnummer aan beide zijden van het paaltje. Het is belangrijk dat plaatselijk belang goed de benodigde huisnummers doorgeeft.

De bestelling en afhandeling etc. worden bij de gemeente geregeld door:
Roelof Oenema
Tel: 0513-617694
Mail: r.oenema@heerenveen.nl

Wij stellen voor dat alle bestellingen voor 1 april bij de gemeente binnen zijn dan kunnen wij verder de bestelling afhandelen. Er is voor een wat langere termijn gekozen zodat alle dorpen/wijken de tijd hebben een oproep in hun dorpskrant te plaatsen of het op een andere mannier kenbaar te maken. Mocht het voor een dorp nog een te korte termijn zijn dan horen we dat graag.

Deze mail is vooral gericht aan de dorpen omdat daar het probleem van de vindbaarheid het meeste speelt. Omdat we geen onderscheid meer maken met mailings naar de dorpen en wijken ontvangen alle wijk- en dorpsbelangen deze mail. Dit houdt ook in dat als er in de wijken mensen zijn die willen meedoen dit ook mogelijk is.