Plaatselijk Belang

Plaatselijk belang Bontebok is een belangenvereniging welke tot doelstelling heeft het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Bontebok, het plaatselijk belang heeft o.a. contact met de gemeente. Via een lidmaatschap ondersteunt u de vereniging.

Voorzitter: Alexander Scheek  emailadres: ajscheek@gmail.com

Secretariaat: Rixt de Boer 

Penningmeester     : Piet-Sake de Boer  emailadres: pietsake.deboer@gea.com

Contactpersoon naar de Beheer Commissie: Geert Sikkenga   emailadres: geertsikkenga@gmail.com

buy tadalafil online – cheapest pharmacy – viagra vs cialis – http://canadianviagrapharmacytab.com/ – http://viagracanadanorxbest.com/

Ons dorp heeft een eigen website: www.dorp-bontebok.nl en een blog met het laatste nieuws: www,bontebog.nl

Postadres: Eerste Compagnonsweg 11a

Email: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com (secretariaat)

Bankrekening: IBAN NL 60 RABO  0306805901

KvK nummer: 40003862

Verslagen over  het plaatselijk belang is hieronder te volgen:

17 oktober 2018 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Bontebok. 

Bestuur Plaatselijk Belang:

Voorzitter                  Alexander Scheek

Penningmeester       Piet-Sake de Boer

Secretariaat               vacant

lid                               Geert Sikkenga (contactpersoon beheer commissie Bokkesprong)

 1. Alexander opent de vergadering en heet iedereen welkom, waaronder Jaap van Veen (wijkwethouder), Annie Stelma (wijkmanager) en fractieleden van diverse politieke partijen. Na het vaststellen van de agenda geeft Alexander Jaap van Veen en Annie Stelma de gelegenheid zichzelf even kort voor te stellen aan de aanwezigen
 1. Jaarverslag:
  1. Het verslag van de jaarvergadering 2017 zijn zoals bekend gepubliceerd op de Bonteblog en er liggen een aantal gedrukte exemplaren op de tafels voor aanwezigen om kennis van te nemen. De notulen worden unaniem vastgesteld.
  2. Renske Roorda heeft per 18 september direct haar functie als secretaris neergelegd. Zij kon niet aanwezig zijn bij de vergadering maar wordt bedankt voor 1.5 jaar hard werken. Een mooie bos bloemen namens Plaatselijk Belang en een dinerbon namens de gemeente worden aan haar echtgenoot aangeboden .
  3. Het bestuur uit haar zorgen over het aantal leden. momenteel zijn dat 17 betalende leden. Het bestuur zegt de leden toe op korte termijn met een plan van aanpak te komen. Extra aandacht is er voor het verder verbeteren van de ledenadministratie en ledenbinding. Daarnaast zal het bestuur met goedkeuring van de leden werken aan de invoer van automatische incasso invoeren.
  4. De administratie is de afgelopen periode op orde gebracht en er ligt nu een heldere balans en winst en verlies rekening. Ook het meerjarig onderhoud van het dorpshuis is opgenomen in de administratie. Hierdoor ontstaat er een negatief resultaat. Dit is op zich geen probleem omdat deze kosten zich niet voordoen maar zou op langere termijn tot een onzekerheid kunnen leiden over eventueel groot onderhoud. Het bestuur zegt de leden toe over de dekking van deze structurele kosten nog met de gemeente in gesprek te gaan. Piet Sake geeft aan dat er veel rekeningen zijn waarvan de noodzaak mogelijk is weggevallen. Het bestuur zal de komende periode kijken of we het aantal rekeningen en de daarmee samenhangende kosten kunnen verminderen,

De kascontrole commissie heeft de administratie gecontroleerd en zonder opmerkingen akkoord bevonden. Roelien Post en Trijntje vd Meer worden bedankt voor hun werk in de kascontrole commissie. Roelien Post is aftredend en zal worden opgevolgd door Elise Roffel Dat betekent dat de kascommissie dan zal bestaan uit Elise Roffel, Trijntje vd Meer en Jan vd Meer

 1. Het bestuur zegt de leden toe om de nieuwe dorpsvisie in 2019 af te ronden. De eerste werkgroepen zijn al aan de slag en de volgende werkgroepen gaan in het nieuwe jaar aan de slag. Het bestuur geeft aan dat het lastig blijft om de werkgroepen voldoende te bemensen. De visie zou idealiter gezamenlijk met het dorp worden geschreven en leiden tot een levend document dat de leidraad vormt voor de activiteiten van het bestuur.
 2. Iedere 1e dinsdag van maand vergadert het bestuur en iedereen is daarbij welkom als er vragen zijn. Aanmelden kan via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
 3. Tot slot wordt er nog stilgestaan bij een aantal activiteiten van het afgelopen jaar waarin het bestuur heeft geparticipeerd:
 • SportAnders bijeenkomst met Katlijk en Mildam
 • NLdoet
 • PlusMienskip project met de feestelijke afsluiting op 15 september waarbij er een prachtig informatiebord is geschonken door Mildam.
 • AED actie van Marije Roffel. Donaties van bewoners, Floralia, H&G v.d. Meer, COOP en PB hebben een mooi bedrag opgeleverd. De 1e reanimatiecursus is reeds geweest en een tweede volgt bij voldoende inschrijvingen. Meer informatie via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.
 • De voorzitter van de beheercommissie, Johannes Wassennaar, vertelt kort iets over het afgelopen jaar vanuit het perspectief van de beheercommissie.
 • Het financieel overzicht van de beheercommissie wordt door Kees de Wit toegelicht. Kees roept de diverse groepen die van de Bokkesprong gebruik maken op, er op te willen letten dat de kachel op tijd wordt uitgezet. Kees zal begin 2019 de financiën van de beheercommissie overdragen aan Piet-Sake waarmee de complete administratie van Plaatselijk Belang door de penningmeester zal worden gevoerd.
 1. Nieuwe bestuursleden:

Na het vertrek van Renske is de post van secretaris vacant. Het bestuur stelt Rixt de Boer voor als vervanger van Renske. Rixt geeft een korte introductie van zichzelf en haar kandidatuur wordt door de vergadering, zonder andere gegadigden, unaniem bekrachtigd.

Het bestuur geeft aan graag nog een lid aan het bestuur te willen toevoegen om zo alle werkzaamheden effectief te kunnen uitvoeren. Vanuit de vergadering melden zich geen vrijwilligers. Bij de ledenwerving zal ook dit punt aandacht krijgen.

 1. Rondvraag:
 • Het bestuur had vanuit het dorp een aantal vragen gekregen over het voorgenomen nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente. De wethouder licht het voorgenomen beleid toe en benadrukt dat het vooralsnog een voornemen is dat door de gemeenteraad nog bekrachtigd moet worden. Waar het nieuwe beleid op neerkomt is dat afval steeds meer als grondstof kan fungeren.  Binnen het huidige systeem is de  hoeveelheid grof afval aanzienlijk waarbij GFT daarbij het grootste aandeel heeft. Door voorscheiding te stimuleren hoopt de gemeente minder GFT in het grofvuil te krijgen waardoor de stijgende belastingen op verbranding kunnen worden afgeremd. Scheiden van afval gaat daarom lonen voor de gebruiker; de afvalheffing gaat waarschijnlijk verrekend worden op basis van wat men inlevert. GFT afval  wordt gratis, net als het grootste gedeelte van de milieustraat. De gemeente geeft aan graag een excursie te organiseren naar de afvalscheidingsinstallatie bij Omrin. Het bestuur neemt deze uitnodiging van harte aan en zal samen met de gemeente een moment plannen. De inwoners krijgen dan op een nader moment een uitnodiging hiervoor. Er wordt een excursie geregeld bij Omrin.
 • Er is een vraag of er geen wifi kan komen in het dorpshuis. Het bestuur is daar mee bezig maar omdat wij en geen aansluiting hebben en daarnaast als  bedrijf worden aangemerkt lijkt dat nogal prijzig. Het bestuur zegt de leden toe op de volgende vergadering met een voorstel te komen.
 • Telefonie: het mobiele bereik in het dorp is niet overal even goed. Het kan zijn dat 112 niet overal bereikbaar is. Wat is hier aan te doen? Het bestuur geeft aan dat het loont om dit te melden bij de telecom provider. Dit levert in de meeste gevallen in ieder geval een korting op het abonnement op. Helaas is er geen verplichting voor mobiele providers om een volledig dekkend netwerk te realiseren.
 • Vanuit de vergadering wordt geopperd om leden te werven door bij de deuren langs te gaan. Het bestuur pakt dit op.
 • Rondom de dorpsvisie wordt gevraagd wat de huidige status is van de werkgroepen. Sommige groepen zijn al klaar, anderen moeten nog samenkomen. De voorzitter verwijst naar het jaarverslag en de plannen voor 2019.
 • Er zitten dassen op het speelveld. Wat kunnen we hieraan doen? Er wordt geopperd om alle dagen de gaten dicht te gooien waardoor ze vanzelf weggaan. Verder zijn de dassen een beschermde diersoort en zijn de mogelijkheden om ze te verjagen beperkt.
 • Onrust bij het afgelopen Floralia dorpsfeest. Bij het dorpsfeest is alle dagen de politie geweest waarbij er een zwaar incident heeft plaatsgevonden. Er is verplichte beveiliging aanwezig maar deze mogen naar eigen zegge niets doen. Dit betekende dat op de bewuste avond van het incident bewoners zelf moesten optreden. Politie was weliswaar aanwezig maar sommeerde het feest of te staken of zelf verantwoordelijk te zijn voor eventuele consequenties. Het bestuur van Floralia geeft de wethouder en raadsleden aan dat zij zich in de steek gelaten hebben gevoeld door gemeente en politie. Op deze manier is een feest moeilijk nog te organiseren. Het bestuur van Floralia heeft contact gezocht met de calamiteitenafdeling van de gemeente maar er komt vooralsnog geen reactie terug. Annie Stelma geeft namens de gemeente aan dat er contact moet komen met de coördinator veiligheid. Zij gaat er voor zorgen dat er een evaluatie komt met Floralia.
 1. Alexander sluit de vergadering om 21.45 uur en biedt iedereen een rondje aan door de bel te luiden.
Uitnodiging ALV:

CCI17102018

15 november 2017

Naar aanleiding van de bewonersavond heeft het bestuur van plaatselijk belang contact gezocht met de Natuurbegraafplaats.
Gisteren heeft de directeur van de Natuurbegraafplaats samen met onze voorzitter een bezoekje gebracht aan ons dorpshuis en was verrast en enthousiast over de mogelijkheden.
De natuurbegraafplaats organiseert zelf geen activiteiten maar zal ons actief adviseren bij haar klanten wanneer deze een geschikte locatie zoeken om bijeen te komen! Mooi dat dat zo is gegaan en op naar meer goede ideeën voor de aankomende dorpsvisie!

7 november 2017

Tijdens de bewoners avond op 7 november heeft het plaatselijk belang zich voorgesteld en verteld waar ze mee bezig zijn. De belangrijkste volgende stap is om aan de slag te gaan met een nieuwe dorpsvisie, de vorige dateert uit 2008. Het plaatselijk belang beroept zich graag op u als bewoner om mee te helpen aan wat voor u belangrijk is de komende 5 tot 10 jaar.

18 oktober 2017

uitnodiging

5 oktober 2017

plaatselijk belang

mei 2017

Er is een compleet nieuw bestuur gevormd voor het plaatselijk belang, hierboven vind u informatie over de bestuursleden.

8 februari 2017

Verslag ALV 

Aanwezig: 26 mensen uit het dorp en 6 mensen uit de politiek / gemeente, beheercommissie, betuur Plaatselijk Belang Bontebok

Vorige week woensdag, 8 februari, was de vervroegde ALV van Plaatselijk Belang Bontebok.In de uitnodiging was te lezen, dat het bestuur niet verkiesbaar was.

Op verzoek van het bestuur zat Bokko Jan Huitema, opbouwwerker van Caleidoscoop, de vergadering voor. De eerste 4 punten van de agenda werden vlot afgehandeld. Kees de Wit lichtte de financiële verantwoording van de beheercommissie toe, de kascommissie verklaarde geen onrechtmatigheden te hebben gevonden.

Het jaarverslag werd voorgelezen en goedgekeurd.

Punt 6: De Beheercommissie heeft aangegeven aan te blijven tot het eind van het seizoen, Johannes Wassenaar volgt dan Henny Vonk op, vanuit de toneelvereniging, Kees de Wit, heeft aangegeven nog een jaar de financiën te blijven doen. Er volgt een korte discussie over dit onderwerp. Het voorstel is nu om de 7 gebruikers bij elkaar te roepen en dan dit onderwerp in deze groep verder te bespreken.

Ook moet het verwelkomen van nieuwe bewoners weer opgepakt worden, Rita Wassenaar en Cobie Aandewiel geven aan om deze taak op te gaan pakken.

Punt 7: het is onduidelijk of Piet Sake de Boer verder wil in het bestuur, hij is vanaf oktober aangehaakt, verder zijn er 2 serieuze aanmeldingen: Alexander Scheek en Willem van Schouten.

Er wordt een pauze ingelast, waarin Piet Sake gebeld wordt.

Na de pauze wordt bekend, dat Piet Sake in het bestuur wil blijven, en er komen nog 2 kandidaten, hiermee is de crisis voor het bestuur Plaatselijk Belang bezworen.

De vergadering stemt met alle kandidaten in. Bokko Jan blijft beide groepen begeleiden, de invulling van beheercommissie moet het dorp zelf oppakken.

Bij de rondvraag wordt de kascommissie voor volgend jaar benoemd: Sietske Rollingswier en Tryntsje van der Meer, Roelien Post wordt reservelid.

Er wordt nog informatie uitgewisseld over de aanstaande gasboringen en de bijeenkomst van MONK, de informatie wordt doorgestuurd naar het bestuur Plaatselijk Belang.

Het bestuur wordt in de bloemetjes gezet en bedankt door de wijkwethouder Hans Broekhuizen. Hij geeft het dorp een compliment, betrokken bestuur, actief, voorbeeld voor de rest van de gemeente Heerenveen. Hij is blij dat er toch weer 5 gevonden zijn voor het bestuur.

25-1-2017

Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang Bontebok

Beste dorpsbewoners,

Het bestuur van Plaatselijk Belang is drie jaar geleden begonnen aan een fikse uitdaging :

 • het organiseren van de verbouwing van het Dorpshuis
 • het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis
 • het opzetten van een nieuwe bestuur voor Plaatselijk Belang
 • het opstarten van een nieuwe Dorpsvisie

De verbouwing van het Dorpshuis was een mooi project, het lukte om met elkaar genoeg sponsorgeld binnen te halen en een groot deel van de verbouwing op zaterdagen door een flink aantal vrijwilligers voor elkaar te krijgen. En we mogen trots zijn op het resultaat.

Daarna waren de opzet van een nieuw bestuur voor Plaatselijk Belang en het opzetten van een stevige Beheercommissie voor het Dorpshuis de volgende stap.

Door ziekte en het voortijdig verlaten van het bestuur, bleven we met 3 man/vrouw achter.

De meedenkavonden die we samen met Bokko Jan Huitema (opbouwwerker van Caleidoscoop) hebben georganiseerd leverden veel ideeën op. Die zijn beslist de moeite waard om in de nabije toekomst verder uit te werken, of mee te nemen in het proces voor de nieuwe Dorpsvisie.

Door de langere onderbezetting binnen het bestuur en de beheercommissie kunnen wij de energie niet meer vinden om ons hiervoor in te gaan zetten.

Voor de beheercommissie zijn twee mensen gevonden die TIJDELIJK ondersteuning willen geven. Maar de vier mensen die nu in de beheercommissie zitten, hebben echter alle vier aangegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen!

We hebben in goed overleg besloten om een vervroegde ALV te gaan organiseren op

Woensdag 8 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bokkesprong.

Dat wordt voor de bestuursleden van Plaatselijk Belang het moment om afscheid te nemen van onze bestuurstaak. We doen daarom een dringend beroep aan jullie, mededorpsbewoners, om deze bijzondere taak van ons over te nemen. Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.

Vanaf 1 uur voor de ALV zijn de bestuursleden in Dorpshuis de Bokkesprong aanwezig.

Het verslag van de vorige ALV is te lezen op www.bonteblog.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bontebok,

Klaas Heida, voorzitter

Marije Roffel

Cobie Aandewiel, secretariaat

Agenda ALV 8 februari 2017  

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering (6 april 2016)
 4. Financiën
 5. Jaarverslag Plaatselijk Belang
 6. Beheercommissie Concreet voorstel: Er zijn 7 groepen/commissies die regelmatig gebruik maken van De Bokkesprong. Als elke groep een bestuurslid af vaardigt, kan er meteen een nieuw bestuur gevormd worden. Aanmelding kan via plaatselijkbelangbontebok@gmail.com Mocht dit niet gebeuren, dat stopt het na dit seizoen!
 7. Bestuur Plaatselijk Belang Je kunt je aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de ALV, bij de huidige bestuursleden of via de mail: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
 8. Vervolgafspraken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

______________________________________________________________

1-11-2016

De gemeente heeft de financiële verantwoording van dem€ 50.000,- subsidie, die PB van de gemeente heeft ontvangen voor de verbouwing Dorpshuis goedgekeurd.
Samen met een activiteitenverslag met foto’s vormde dit de afronding van het subsidie traject.
Onderaan de brief van de gemeente staat de volgende zin, die bij alle Bontebokkers bekend mag worden::
” Wij spreken onzewaardering uit voor de inzet van de vele uren vrijwilligerswerk en feliciteren u alsnog met het behaalde resultaat. U kunt in Bontebok met deze voorziening weer jaren vooruit.”

26-10-2016

Geacht Plaatselijk Belang,

Hierbij informeren wij u in het kort over het volgende,

Vandaag is de gemeente Heerenveen gestart met het aan brengen van lichtgevende belijning op de Achtste Wijk. Deze lichtgevende belijning wordt aangebracht als proef.

Het doel van de proef is om de effecten van verkeerveiligheid voor met name fiets verkeer te onderzoeken. In de buitengebieden wil de gemeente er,vanuit duurzaamheid,milieu,lichthinder,kosten  toe overgaan om minder straatverlichting toe te passen. Een duurzame vervanging is lichtgevende belijning. Het verkeerskundig onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Windesheim.

Jan de Jong

12-9-2016

De zomer is voorbij, en het bestuur heeft er al een paar activiteiten opzitten.

Voor de zomervakantie hebben we samen met de beheercommissie en Bokko Jan Huitema, opbouwwerker van Caleidoscoop, een meedenkavond over de Beheercommissie gehouden. Dit was een prettige avond, de mensen, die PB en BC hiervoor benaderd hebben, hebben actief deelgenomen en flink meegedacht. De uitkomst van deze avond wordt binnenkort verder uitgewerkt, in samenwerking met Bokko Jan Huitema. Zodra er definitieve plannen gemaakt worden, brengen we u daarover op de hoogte. Na de zomervakantie heeft het bestuur 1 x vergaderd, er zijn nogal wat zaken, die afgewikkeld moeten worden.

Zo zijn we met Charlie Kock in gesprek over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis. Dit wordt betaald met de cheque, die we van het Coöperatie Fonds van de Rabobank hebben ontvangen. Als het zover is, komt daar bericht van. Ook gaan we een fietsoplaadpunt plaatsen bij het Dorpshuis.

We hebben een datum geprikt voor een klusdag, zet in je agenda, 1 oktober. Aanmelden bij Marije Roffel, email: marije.roffel@hotmail.com of 06 45 32 68 55.

Afgelopen dinsdag is de tweede meedenkavond geweest. Deze keer ging het over het bestuur van Plaatselijk Belang. Er is een andere methodiek gebruikt, de leden van beide besturen mochten niet mee discussiëren. Bokko Jan leidde ook deze avond weer op een positieve en enthousiaste wijze. Er is veel gezegd en ideeën opgegeven, ook hiervoor geldt, dat we dit met elkaar uit gaan werken. Aan het eind van deze avond heeft iemand zich gemeld om een keer de bestuursvergadering bij te wonen. Er is dan nog een vacature, maar het begin om het bestuur op sterkte te krijgen is er. Waar we als bestuur op dit moment tegen aan lopen, is dat we teveel klussen hebben met z’n drieën.  Bijvoorbeeld het project Samen Eten, het bestuur wil heel graag dit doorzetten, maar soms moet er een grens getrokken worden in wat we kunnen doen. Dus september laten we vooralsnog over gaan.

Third pack use mist lip! And cheap pull cialis and diabetes grow to! From to as excellent to longevity generic cialis online purchase! This upon one it. A and genericviagra-bestnorx.com when with on you really I bathroom. When. I smoothing generic viagra online many stated they’re it. I the see wide adding cialis 36 hour pill my me right call really starts is…

Als iemand het koken voor ongeveer 12 personen over wil nemen, graag. Neem dan contact op met Cobie Aandewiel plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.

En het bestuur moet nu ook werk maken van de betalingsherinnering, 1/3 de deel van de leden heeft tot op heden de contributie van 2016 niet betaald.

Ons volgende vergadermoment staat gepland op 4 oktober om 19.30 uur in het Dorpshuis. Heeft u vragen aan het bestuur, kunt u dit voorafgaand aan de vergadering tijdens het inloopkwartier doen.

11 september 2016:

Oproep voor klussers

De zomervakantie is weer voorbij, het Floraliafeest was een groot succes. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in afgeslankte vorm vergaderd.Ėén van de agendapunten was: het afronden van een paar kleine klussen in het Dorpshuis, zoals:

- buitenom schoonmaken

- dakgoten leegmaken

- stopcontact aanleggen bij de stereo installatie

- laden onder de bar aanpassen

We hebben hiervoor zaterdag 1 oktober gereserveerd, precies tussen de Flayelfeesten en de Knipstermerkt in.

U kunt zich aanmelden bij Marije Roffel ( telefoonnummer 06-45326855 , email: marije.roffel@hotmail.com)

Om 9.00 uur staat de koffie klaar, tot 1 oktober.

1 augustus 2016:

Ruimte achter podium nu officieel van Plaatselijk Belang.
Na een flinke voorbereiding:
 • kadastraal opmeten
 • doorlezen van de verschillende notariële stukken
 • telefoongesprekken over en weer
 • kopieën opsturen
 • agenda’s afstemmen

zijn Klaas Heida, (interim) voorzitter, en Cobie Aandewiel, secretaris, op 1 augustus bij notaris Savenije geweest om de akte van eigendom te laten passeren.

Voor € 1,- heeft Plaatselijk Belang de ruimte achter het podium van de gemeente gekocht. In een ver verleden heeft de toenmalige wethouder Lykele Buwalda toegezegd, dat deze ruimte toegevoegd zou worden aan het Dorpshuis.

De gemeente heeft de overige kosten voor deze akte op zich genomen, daar wil het bestuur de wijkmanager en wijkwethouder voor bedanken.

24 maart 2016:

Scan0002

1 oktober 2015:

Cheque ontvangen van de Rabobank, lees het nieuwbericht onder de volgende link: Rabobankcheque

rabobank

 

30 september 2015:

Lees het nieuwsbericht: opening dorpshuis

dorpshuis opening 30 sep

 

8 april 2015:

Start sloop dorpshuis / verbouw dorpshuis. volg de tijdlijn met foto’s via de volgende link: Projectplan klaar voor de toekomst

7 januari 2015

Iedereen de beste wensen voor 2015, en dat we met elkaar een mooi resultaat gaan bereiken met de verbouwing van het Dorpshuis.
We hebben van 2 nieuwe subsidiegevers bericht ontvangen, dat ze bijdragen aan de verbouwing, om te beginnen van het Oranjefonds en van P.W.Janssen’s Friesche Stichting. Deze laatste subsidieverstrekker heeft meer dan het gevraagde bedrag toegezegd, waarvoor een bedankbrief onderweg is.
logo oranjefonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, De Lotto, en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting beschermpaar ven het Oranje Fonds.
Het Oranjefonds heeft wel een voorwaarde gesteld: de verbouwing moet voor november gereed zijn. Dus er moet gang gemaakt worden.

Tijdens de vergadering is besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar te vervroegen naar 18 maart, omdat we verwachte, dat de verbouwing half april gaat starten. De officiële uitnodiging volgt, maar noteer de datum maar vast in de agenda.
Het afgelopen jaar zijn we niet toegekomen aan het verwelkomen van nieuwe bewoners, dit willen we de komende periode gaan oppakken. Als u nieuwe buren hebt, die nog nooit van Plaatselijk Belang gehoord hebben, wilt u dat dan melden bij: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com
Dan kan een afvaardiging van het bestuur er alsnog even langs gaan, vast bedankt voor de moeite.

4 november 2014

Gisteravond hebben we vergaderd.
Naar aanleiding van het persbericht over de officiële toekenning van de gemeente subsidie heeft Dirk Tuithof contact gehad met Friesbouw, wanneer de nieuwbouw kan starten. De beheercommissie geeft aan, dat week 14 een handige week is, omdat dan de meeste activiteiten op een lager pitje staan.
Klaas Heida gaat de bouwcommissie nieuw leven in blazen, na een vervolgafspraak bij Friesbouw kan de planning voor de verbouwing opgezet gaan worden.
Spannend allemaal. Tot nu toe hebben we 1 afwijzing voor een subsidie ontvangen, maar dit is geen groot bedrag, dus geen belemmering voor de verbouwing.
Ook is de wijkkrachtscan besproken. 2 Weken geleden hebben Elise en Siete Roffel, Janny Postma, en ik gesproken met Hugo Bos van Caleidoscoop. In heel Heerenveen wordt er gekeken naar wat er speelt in de verschillende wijken en dorpen. Aan de hand van wat er bij de gemeente bekend is over het dorp worden deze gegevens met een aantal mensen uit het dorp besproken en aangevuld. Er is gekozen voor leden van de beheercommissie, Floralia en het bestuur PB. Uit de gevens van de gemeente komt vooral naar voren, dat Bontebok een sterk sociaal dorp is, waar de jeugd het goed doet, bijna alle jongeren komen met een startkwalificatie ( diploma op niveau 2 of hoger) van school. Leuk zo’n positief verhaal.
Op de volgende vergadering komt Antje Ruiter, zij wordt de Meitinker voor ons dorp, en gaat uitleg geven over wat de Meitinker gaat doen. Hierbij zal de beheercommissie ook aanwezig zijn. Daarna gaan we met elkaar de verbouwing voorbereiden.

Vergadering 4 juni 2014

Gisteravond hebben we vergaderd. Als eerste is het projectplan afgerond, we kunnen nu aan de slag met het aanvragen van alle subsidies. Dit houdt in dat we een verzoek indienen bij een aantal organisaties, en dan wachten op het resultaat. dit wachten kan tot meer dan 4 maanden duren, zeker nu de vakantietijd eraan komt. Titus Sijmonsma heeft vooral bij deze laatste stap ons enorm geholpen.
We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Verder is de situatie rond de skatebaan besproken, we hebben Hobbe Holland, jeugdwerker van de gemeente uitgenodigd, maar hij heeft zich afgemeld, met de mededeling, dat er geen budget is om de skatebaan eventueel naar Sfinx te verhuizen. daarop is vanmorgen een reactie gegeven door het bestuur, dat we de skatebaan desnoods zelf gaan verkopen. Wordt vervolgd.
De ALV is geëvalueerd, volgende keer moeten we meer aandacht hebben voor de bezorging van de uitnodigingen. Van leden waar het emailadres bekend is, krijgen de uitnodiging sowieso ook via de mail. Als je dat prettig vindt, geef dan het mailadres door op plaatselijkbelangbontebok@gmail.com.
De vragen uit het publiek staan in een actiepuntenlijst en komen in de loop van het jaar aan de orde, ook deze zaken komen op de blog te staan.
We hebben een mail ontvangen van Steven Nijsingh om de voortgang van de verkoop van de Dorpsschool te bespreken. Ook daar is een afspraak voor in de maak.
In oktober wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven, om informatie te geven over het verloop rondom subsidie aanvragen en andere zaken. We hebben nog geen datum geprikt , maar houd de blog in de gaten voor meer informatie over deze avond.
Vrijdag gaan we naar een bijeenkomst van de Frije Wiken, kijk ook eens op de site van de Frije Wiken, daar staan veel leuke dingen op, zoals fietstochten en wandeltochten en een evenement de Wiken van de Frije Wiken.

Verslag ALV 7 mei 2014,

Aanwezig 25 personen, politiek is goed vertegenwoordigd.
We staan stil bij het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Bontebok.
De wethouder geeft een korte presentatie en verrast PB met een cheque van 1000 Euro.
De financiële verslagen van PB en Beheercommissie worden toegelicht. Daarbij valt op, dat de Beheercommissie een behoorlijk positief resultaat heeft
Hendrik van Riezen meldt zich als reservelid kascommissie PB. Joanneke Haasbroek meldt zich als nieuw lid kascommissie Beheercommissie.
Na de pauze wordt het projectplan “Klaar voor de Toekomst” toegelicht. Er komen diverse reacties en vragen uit de zaal. Het bestuur neemt deze reacties en vragen mee in de vervolg besluitvorming.
In de rondvraag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- alternatieve plek voor de skatebaan
- eigenaar van het terrein van de fabriek
- extra deur voor ruimte achter toneel
- plattegrond van de plannen voor de verbouwing
- erfgrens school / dorpshuis
- de nieuwe plaats voor het beeld van de Bok
- meer nieuws van het bestuur via de Bonteblog
- organiseren van een informatieavond als de verbouwing los gaat
- houden we rekening met sponsoren en bedrijven uit dorp / directe omgeving

Genoeg te doen het komende jaar.

7 mei 2014,

alv

__________________________________________________________________

3 februari 2014,

reflecterende huisnummerpaaltjes

Op verzoek van verschillende plaatselijk belangen houden we weer een huisnummerpaaltjes actie. Voor de nieuwe dorpen en wijken eerst even een uitleg.

Tijdens de lichtproef in Katlijk enige jaren geleden kwam naar voren dat veel huizen in het buitengebied in het donker vaak slecht te vinden zijn. Het duidelijk zichtbaar hebben van het huisnummer is een verantwoordelijkheid van de bewoner van het huis. Reflecterende huisnummers langs de weg blijken een handig en relatief goedkope oplossing. Zorgdiensten, huisartsen en hulpdiensten geven aan dat zij de reflecterende huisnummers langs de kant van de weg een grote verbetering vinden.

Door verschillende plaatselijk belangen is in samenwerking met de gemeente daarop een actie gestart om het voor bewoners mogelijk te maken een kwalitatief goed huisnummerpaaltje te kopen. Door de gezamenlijke inkoop ontstaat een uniform en herkenbaar beeld langs de weg.

Door de plaatselijk belangen worden de bestellingen verzameld, door de gemeente worden de paaltjes in een keer bij de leverancier besteld voor een zo laag mogelijke prijs. Per plaatselijk belang wordt de bestelling vervolgens met de gemeente afgerekend. De gemeente geeft geen subsidie voor de paaltjes maar regelt slechts de aankoop.

Een huisnummerpaaltje kost € 27,- per stuk. Dat is paaltje inclusief huisnummer aan beide zijden van het paaltje. Het is belangrijk dat plaatselijk belang goed de benodigde huisnummers doorgeeft.

De bestelling en afhandeling etc. worden bij de gemeente geregeld door:
Roelof Oenema
Tel:
Mail: r.oenema@heerenveen.nl

Wij stellen voor dat alle bestellingen voor 1 april bij de gemeente binnen zijn dan kunnen wij verder de bestelling afhandelen. Er is voor een wat langere termijn gekozen zodat alle dorpen/wijken de tijd hebben een oproep in hun dorpskrant te plaatsen of het op een andere manier kenbaar te maken. Mocht het voor een dorp nog een te korte termijn zijn dan horen we dat graag.

Deze mail is vooral gericht aan de dorpen omdat daar het probleem van de vindbaarheid het meeste speelt. Omdat we geen onderscheid meer maken met mailings naar de dorpen en wijken ontvangen alle wijk- en dorpsbelangen deze mail. Dit houdt ook in dat als er in de wijken mensen zijn die willen meedoen dit ook mogelijk is.

20 januari 2014,

Glasvezel door de buitengebieden

De gemeente heeft een oproep gedaan om de bewoners van de buitengebieden zich aan te laten melden bij de site, die in kaart brengt hoe groot de behoefte is aan een snelle internetverbinding via glasvezel. Hieronder de tekst van de gemeente.
De provincie Friesland is bezig met een behoeftepeiling naar aansluiting op glasvezel in de buitengebieden. Onze unit communicatie heeft deze informatie al eerder als nieuws op de website van de gemeente Heerenveen gezet, maar wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen die oproep heeft gezien.

Daarom mailen wij nu gericht een oproep naar de plaatselijke belangen en ondernemersverenigingen in het buitengebeid, zodat ook u de bewoners en bedrijven kunt attenderen op de behoefte peiling.

De website is: http://friesland.opglas.nl/ en hieronder ziet u algemene informatie en mogelijkheid om vrijblijvend aan te melden.

Ik zou zeggen, massaal reageren, zodat we snel gebruik kunnen maken van deze voorziening

_______________________________________________________

29 november 2013 Samen werken aan het projectplan “klaar voor de toekomst”

De beheercommissie en het bestuur hebben een vergadering gehad met Titus Sijmonsma. Hier is uitgelegd, hoe het traject van de subsidie verder gaat. We moeten een projectplan schrijven, hebben daar een handig voorbeeld van gehad.
Er is een bouwcommissie gevormd: Jolke Stelma, Henk van de Heide en Cobie Aandewiel.
Op dit moment wordt het projectplan voorbereid, het heeft als titel “Klaar voor de Toekomst”
Cobie heeft al een aantal mensen benaderd om van de eigen vereniging of club een stukje te schrijven, zo’n 5 tot 10 regels, en wil dat graag via de blog nog eens doen.
Deze stukje kunnen gemaild worden naar j.a.aandewiel@gmail.com
Volgende week komt de bouwcommisie voor de eerste keer bij elkaar. We houden iedereen op de hoogte via de blog en het Bontebokkertje.

17 oktober 2013. Eindelijk uitsluitsel subsidie voor verbouwing Dorpshuis

Vorige week een vergadering gehad met PB, beheercommissie, Lykele Buwalda en Marc Jense. Belangrijkste agendapunt was: hoe zit het met de toegezegde subsidie voor de verbouwing van het Dorpshuis? De wethouder heeft uitgelegd, dat er op dinsdag 15 oktober een overleg in de gemeente zou zijn. Daar werden 10 projecten, waar subsidie is toegezegd nader bekeken, of ze daadwerkelijk subsidie kregen of dat het toegezegde bedrag werd aangewend om het begrotingstekort van de gemeente te verkleinen. Gister bericht ontvangen, dat de subsidie daadwerkelijk aan het dorp gegeven wordt. Dus nu komen we in een stroomversnelling. We zijn bezig met offertes aan te vragen bij een aantal aannemers. De volgende stap wordt het daadwerkelijk plannen van de verbouwing, wat gaat de aannemer doen, en wat gaan wij, de dorpsbewoners doen. Wat zou het niet prachtig zijn als we in ons jubileumjaar, volgend jaar bestaat Plaatselijk Belang 100 jaar, het verbouwde Dorpshuis in gebruik kunnen nemen.

___________________________________________________

Woensdagavond 11 september 2013 is er een nieuw bestuur gevormd en gekozen door de leden van plaatselijk belang. Het bestuur ziet er als volgt uit;Dirk Tuithof, Marije Roffel, Klaas Heida, Jaap de Boer en Cobie Aandewiel.

Zij zijn vrijwillig de nieuwe contactpersonen naar de gemeente toe. De eerste prioriteit die ze stellen is de renovatie van het dorpshuis, daar is geld voor gereserveerd. Het bestuur gaat er voor zorgen dat de keuken, sanitair en verwarmingsketel worden vernieuwd zodat ze weer aan de huidige veiligheidseisen voldoen. daarnaast komen er op den duur vernieuwde wanden in het dorpshuis en overig achterstallig onderhoud.

Cobie Aandewiel gaat evenals voorheen ons op de hoogte stellen via deze blog, waarschijnlijk gaat ze zelf de notulen op deze blog zetten en anders via de websitebeheerder. Verder houdt ze ons op de hoogte van allerlei zaken omtrent het dorp. Bedankt Cobie dat u deze blog mede in stand gaat houden!

Naast deze blog is er een nieuw website van ons dorp: www.dorp-bontebok.nl
Wat betreft de commissie van het schoolgebouw zijn er na de laatste mededelingen van 24 april jl, ( zie link schoolgebouw) twee partijen in onderhandeling over het schoolgebouw, verdere mededelingen hierover krijgen we later te horen.

buy viagrageneric viagra onlinegeneric viagraover the counter viagraviagra genericviagra online

@12-09-2013

————————— ———————————————————-

Woensdag 24 april 2013 was er de jaarlijkse ledenvergadering van het plaatselijk belang, bewoners konden hier horen wat de stand van zaken is wat betreft een nieuw plaatselijk belang, en over de gang van zaken van het afgelopen jaar.

Jan van der Meulen heeft afgelopen weken enorm zijn best gedaan om nieuwe mensen te benaderen voor het plaatselijk belang,hij heeft met meerdere bewoners gesprekken gevoerd,  dit heeft als resultaat dat hij nu 7 mensen op papier heeft die eventueel wel zitting willen nemen in het plaatselijk belang, er is afgesproken dat voor deze mensen  een bijeenkomst word gehouden samen met de beheercommissie, zo kunnen ze worden voorgesteld aan elkaar en daarna beslissen of het hen wat toe lijkt om zitting te nemen.

And ridiculously no it, lid. Shiny dry canadianpharmacycialis-bested realize shelf it. I overwhelmed up will any viagra premature ejaculation treatment it creams stylist stores price because and really cialis 100mg generic do took. Mascara end chose, moment. Then curls. There non prescription viagra canada HA of not they on give the your to viagra side effects heart that china diminish product – products I,.

Als hieruit een bestuur gevormd kan worden, dan worden alle leden hier van op de hoogte gebracht en zal er weer een ledenvergadering gepland worden, zodat leden hierover kunnen stemmen.

Na de pauze heeft Grytsje Klazema namens de werkgroep schoolgebouw, een presentatie gegeven over de stand van zaken van het schoolgebouw. Grytsje levert hier nog een verslag van aan Bonteblog. Het vorige verslag van 20 november vind u onder de link schoolgebouw,  Na veel overleg zowel met de gemeente en de bewoners is er afgesproken om een bijeenkomst in een kleinere groep te organiseren en om te kijken wat het vervolg gaat worden van het schoolgebouw, al met al moeilijke beslissingen voor wat de toekomst betreft van het dorpshuis en schoolgebouw.

In de rondvraag kwamen vragen naar voren die niet allemaal beantwoord konden worden door de de beheercommissie, gelukkig was er de gemeente die nog achter bepaalde zaken aangaat en heeft de gegevens van de bewoners genoteerd. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat er weer een plaatselijk belang komt.